du lich dao coto

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013
HỖ TRỢ
Yahoo
Yahoo
Hotline : 0913 850 649

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 26/4/2012, trong năm qua

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

       Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 đã được diễn

ra vào lúc 8h30 ngày 25/4/2013.Dưới đây là một số hình ảnh của buổi

Đại hội. 

 

Chào cờ khai mạc buổi Đại hội.

 

Bà Nguyễn Thị Gái - Tổng giám đốc Tổng Công ty cao su Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc

mừng Đại hội.

 

Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả kiểm toán tài chính năm 2012 - Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013.

 

Lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

 

Ông Nguyễn Văn Thạnh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị phát biểu ý kiến tại Đại hội.

 

Bà Nguyễn Thị Gái - Tổng giám đốc Tổng Công ty cao su Đồng Nai phát biểu ý kiến chỉ

đạo tại Đại hội.

 

Ông Lê Văn Liêm  thông qua quy chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.

 

 

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

Sau gần 3h làm việc liên tục Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại buổi Đại hội các cổ đông đã bầu cử, chọn HĐQT và BKS mới nhiệm kỳ 2013 - 2015. Toàn thể CBCNV Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra tại Đại hội .

 

 

Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mặt tại Đại hội.